مشخصات فایل*گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع كیفری فرانسه و سویس*

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع كیفری فرانسه و سویسگزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع كیفری فرانسه و سویس|41009957|sdv|
با ما همراه باشید با موضوع گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع كیفری فرانسه و سویس

راثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ 30 اكتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تكمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه دركشورفرانسه ویكماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه كلی خدمات مشورتی سازمان ملل متحداست كه درسال1955 میلادی بتصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده وهدف آن آشنا ساختن استفاده كنندگان از بورس یا وضع حقوق بشردرسایر كشورها ومهیا ساختن آنان برای اجرای وظائف ومسئنولیتهایی است كه دراین زمینه دركشور متبوع آنان بآنها محول میشود ضمنا درآن نامه تصریح شده بود كه امر تبادل نظردراین باره واتخاذ تصمیم درباره نحوه اجرای آن بعهده دفترخدمات فنی كمیسیون اقتصادی اروپا، مركز اروپایی سازمان ملل متحد واقع دركاخ ملل درشهرژنو میباشد اداره اخیرالذكر نیز با ارسال نامه مراتب را تایید ومقدمات مسافرت اینجانب را توسط نمایندگی سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالی وزارت دادگستری نیزابلاغ ماموریت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان كارآموزی تخصصی دررشته حقوق بشر صادر گردید.

اینجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابیست وهشتم فوریه 1972 باهواپیمای شركت هواپیمایی ملی( هما) به پاریس عزیمت كردم . دراین شهربدواطبق برنامه ای كه باینجانب ابلاغ شده بود به آژانس فنی، صنعتی واقتصادی كه آنرا بطور اختصار((آكتیم، مینامند وموسسه ای است كه ازطرف دولت فرانسه برای تصدی امورمربوط به كارآموزان خارجی وانجام خدمات مربوط بآنها تاسیس یافته مراجعه كردم وپس ازانجام تشریفات اداری وبیمه شدن دربرابر بیماری وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملی قضائی فرانسه معرفی شدم وطبق قرارقبلی درروز 12 اسفند بمركز اداری آن مدرسه درپاریس مراجعه وباآقای برتراند كادی یكی ازقضات پاریس كه عهده دار امورمربوط بكنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات كردم.


مطالب دیگر:
وزوز گوشوصيت نامه شهيد رشيد اسماعيلي 14 صوضعیت طبیعی و جغرافیایی یونانویروس-14-صويژگي‌هاي-آبهزينه-يابي-كيفيت-در-پروژه-هاهندسه-بردارهايادداشتي بر داستان «فردا»ي صادق هدايت از محمد بهارلو 8صپنج کمپانی میلیاردی که همین امروز می توانید ؛ آن را بسازید !!!مقاله جلوگیری از اسراف مواد غذایی با بسته بندی مناسب 702دانلود نمونه سوالات نازک دوز زنانه درجه 2 با جواب(کتابچه طلایی )تحقیق درباره انواع دماسنجهاتحقیق درباره انواع ذخيره سازي اطلاعاتتحقیق درباره انواع روشهای پرواربندی 7 صتحقیق درباره انواع سنگ های زینتی و روش استخراج آنها از معدن 40 صتحقیق درباره انواع سنگها 10صتحقیق درباره انواع سنگها و سیر تحولی زمین شناسی 15صتحقیق درباره انواع سنگهاتحقیق درباره انواع ســوختگى شامل حرارتی شیمیایی برق گرفتی یا الکتریکی و درمان آنتحقیق درباره انواع سونا 29 صتحقیق درباره انواع سيستم هاي انژكتور 11 صتحقیق درباره انواع شبکه های Wirelessتحقیق درباره انواع شیرین کننده های رژیمی 7صتحقیق درباره انواع صادرات 40 صتحقیق درباره انواع صفحه كليدهاي كامپوتر